Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lesznie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://przedszkole7leszno.pl

Przedszkole Miejskie nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023- 09-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.Część zamieszczonych na stronie materiałów nie jest dostępnych cyfrowo.

2.Opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego.

3.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

4.Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

5.Część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Powody wyłączenia:

1.Niektóre dokumenty powstały przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2.Niektóre dokumenty są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania.

Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu. Przedszkole Miejskie nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie deklaruje się jednak sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia. Dotychczas na stronie zainstalowano narzędzia ułatwień dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami, takie jak możliwość zwiększenia czcionki oraz kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-01-10.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Amelia Bartoszewicz - Kolman, kolman@przedszkole7.leszno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 520 79 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie zlokalizowany jest przy ulicy Stefana Żeromskiego 19, 64-100 Leszno. Obiekt jest wielokondygnacyjny, posiada częściowe udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Najbliższy przystanek autobusowy komunikacji miejskiej znajduje się w odległości 250 m od przedszkola. Stacja kolejowa zlokalizowana jest w obrębie 850 km. Wokół obiektu znajdują się osiedlowe miejsca parkingowe, natomiast na samym terenie podmiotu brak parkingu dla interesantów oraz miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście główne do budynku przedszkola jest wyposażone w pochylnię dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy podjeździe zainstalowano obustronną poręcz. Przed drzwiami wejściowymi został zamontowany dzwonek dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przejściu pojawia się niewielki próg nie utrudniający przemieszczania się. Miejsce obsługi interesanta znajduje się w biurze referenta mieszczącym się na parterze przedszkola, tuż za głównym wejściem. Nawierzchnia ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku nie sanowi barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przejściach do większości pomieszczeń brak progów. Na piętro prowadzi klatka schodowa z zamontowaną obustronną poręczą. W budynku brak windy lub innych urządzeń pozwalających na pokonanie różnicy poziomów. Na terenie przedszkola brak wyznaczonych toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przedszkole umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.