Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przedszkole Miejskie Nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie

ul. S. Żeromskiego 19, 64-100 Leszno

Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE   W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Przedszkole Miejskie nr 7 w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lesznie

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • brak audiodeskrypcji
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia

• mapy

• dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r.

Ułatwienia na stronie internetowej:

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.

Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30

• Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lesznie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Amelia Bartoszewicz-Kolman

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Burda-Marchwacka

e-mail: przedszkole7@onet.eu                                   telefon: 65 520 79 49

Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lesznie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez przedszkole,
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3. Monitorowanie działalności Przedszkola Miejskiego nr 7 zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lesznie

Kontakt:
Amelia Bartoszewicz -Kolman- tel. 65 520 79 49                       

adres email: kolman@przedszkole7.leszno.pl

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - w załączeniu.

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole Miejskie nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie mieści się w jednym budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 19:

 1. Wejście do budynku główne i boczne od strony północnej oddzielone jest od ulicy ogrodzeniem składającym się z bramy i furtki. Furtkę można otworzyć przy pomocy klamki. Trzecie wejście - służbowe– ewakuacyjne z poziomu sześciu schodów od strony północno- wschodniej. Główne wejście znajduje się od frontu placówki, prowadzi do niego pochylnia przystosowana do wózków, obok znajduje się wejście boczne, prowadzą do niego schody. Aby dostać się do budynku przedszkola należy dzwonić domofonem pod nazwę grupy dziecka lub oznaczenie „biuro”.
 2. Budynek składa się z 2 kondygnacji, nie posiada wind. W budynku znajduje się 6 sal edukacyjnych, 3 pomieszczenia kuchni, 2 pomieszczenia administracyjne, 1 pomieszczenie dyrektora, 1 magazyn żywnościowy, 1 pomieszczenie terapeutyczne, 2 pomieszczenie socjalne, 1 pokój nauczycielski, 6 łazienek dziecięcych, 5 toalet dla dorosłych, 5 pomieszczeń gospodarczych. Budynek posiada klatkę schodową wyposażoną w schody.
 3. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu przez domofon (znajdujący się w przedsionku przedszkola) pracownika. Na ogrodzeniu przy furtce znajduje się skrzynka pocztowa, w której można umieścić informację lub zapytanie. Przy wejściu głównym do budynku, na wysokości około 1,6 m jest umieszczony dzwonek do przywołania obsługi.
 4. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 844
Utworzono dnia: 26.11.2020

Historia publikacji

 • 07.05.2024 13:24, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 09.02.2022 12:59, Administrator
  Dodanie załącznika: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu Miejskim nr 7 grudzień 2021
 • 09.02.2022 12:57, Administrator
  Usunięcie załącznika: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu Miejskim nr 7 - XII.2021